« Úvodní stránka Evide

Zpracovatelská smlouva

Tato smlouva upravuje zásady ochrany a zpracovávání osobních údajů třetích osob, které do Aplikace zadává Uživatel a Poskytovatel je následně zpracovává. Je uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Možná hledáte naše Obchodní podmínky či obecné informace o ochraně osobních údajů, které najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Vymezení pojmů

Pojmy „Poskytovatel“, „Uživatel“, „Účet“, „Aplikace“, „Evide“ a „VOP“ mají v tomto dokumentu stejný význam jako v našich Obchodních podmínkách.

Základní ustanovení

Uživatel touto smlouvou pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů dle této smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy a licence k používání Aplikace poskytnuté dle Obchodních podmínek pro správce osobní údaje třetích osob zpracovávat. Zpracování dat je poskytováno Poskytovatelem výhradně Uživateli, a to v rámci těchto podmínek. Osobní údaje budou Poskytovatelem shromažďovány, ukládány, uchovávány a mazány.

Poskytovatel je zpracovatelem všech údajů, které jsou předmětem této smlouvy, Uživatel je pak správcem těchto údajů.

Zpracovávání dat za účelem jiným, než stanovuje tato smlouva, je Poskytovateli zakázáno, neudělí-li mu Uživatel výslovný souhlas.

Jaké údaje třetích osob zpracováváme

Abychom mohli svým zákazníkům Aplikaci poskytovat se vším všudy, umožňujeme jim si do ní uložit údaje o svých odběratelích a partnerech. Výčet údajů, jež zpracováváme, uvádíme pod tímto odstavcem.

Název subjektu (celé jméno nebo firma), adresa (fakturační), kontaktní údaje (e-mail, telefon, celé jméno kontaktní osoby, ID datové schránky), IČO, DIČ, údaje o bankovních převodech (číslo účtu, částka, případně celé jméno, firma nebo účel platby či jiná poznámka pro příjemce platby), textové poznámky (které si Uživatel může přidat ke kontaktu).

Účel zpracování údajů

Všechny výše uvedené údaje, které nám Uživatel poskytne, zpracováváme za účelem poskytování funkcí Aplikace, tedy zejména pro vedení daňové evidence Uživatelů a vystavování a vedení faktur jejich odběratelům.

Povinnosti zpracovatele

Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická, organizační, personální a jiná potřebná opatření, která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

Zpracovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu činnosti dle této smlouvy.

Zpracovatel se zavazuje ihned správce údajů informovat v případě zjištění narušení zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, v případě neoprávněného přístupu k osobním údajům, zničení či ztráty, neoprávněného přenosu nebo jiného neoprávněného zpracování či zneužití osobních údajů. Zároveň je povinen přijmout vhodná a efektivní opatření k odstranění závadného stavu a opětovně zaručit bezpečnost osobních údajů a minimalizaci škod.

Doba zpracování údajů

Data budou uchovávána po takovou dobu, jak stanovuje dokument Ochrana osobních údajů v souvislosti s Účtem daného Uživatele.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou vzájemnou součinnost za účelem plnění této smlouvy.

Za uzavření smlouvy se považuje odsouhlasení znění této smlouvy registrací Uživatele a tedy vytvořením uživatelského Účtu dle VOP.

Tato zpracovatelská smlouva se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky a její znění je platné od 1. května 2020.