« Úvodní stránka Evide

Obchodní podmínky

Společnost Noltio, s.r.o. vydává tyto Obchodní podmínky (dále jen „VOP”), které upravují smluvní vztahy společnosti s uživateli webové aplikace Evide dostupné na doméně nebo subdoménách domény evide.cz (dále jen „Aplikace“ nebo „Evide“).

1. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem je společnost Noltio, s.r.o. se sídlem Voroněžská 25471, Brno, 616 00, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115792, IČO: 08842574 (dále jen „Poskytovatel“).

Uživatelem se rozumí osoba využívající Aplikaci identifikovaná e-mailem a heslem zadaným při registraci, případně později změněným v Aplikaci (dále jen „Uživatel“), která touto registrací získala vlastní účet v Evide, prostřednictvím kterého Aplikaci využívá (dále jen „Účet”).

Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Okamžikem uzavření smlouvy se stává úspěšná registrace Uživatele prostřednictvím registračního formuláře v Aplikaci potvrzená doručením potvrzujícího e-mailu Poskytovatelem.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje zajistit nejméně 99,9% dostupnost Aplikace. Do této dostupnosti se nezapočítávají vlivy způsobené cizím zaviněním nebo vyšší mocí (jako například výpadek elektrické energie).

Plánované odstávky Aplikace, které je však Poskytovatel povinen s maximálním možným předstihem oznámit Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci, se do garance dostupnosti také nezapočítávají.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou používáním Aplikace.

Poskytovatel má právo měnit znění těchto podmínek, a to po předchozím oznámení Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci s alespoň čtrnáctidením předstihem. Pokud s novým zněním Uživatel nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit zrušením svého Účtu.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit Uživateli možnost využívání Aplikace nebo Účet zrušit v případě zjištění porušení VOP.

3. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo využívat Aplikaci v celém jejím rozsahu dle svého předplatného (plánu), viz níže, dokud jsou jím dodržovány VOP.

Uživatel je povinen při registraci uvést a následně udržovat své kontaktní údaje aktuální, a to za účelem fakturace poskytnutých služeb Poskytovatelem a pro komunikaci (například za účelem podpory).

Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti, aby nebyl jeho Účet vystaven možnosti zneužití třetí osobou. V případě podezření na vyzrazení přihlašovacích údajů je povinen si je změnit. Uživatel nemá právo umožnit jakýmkoliv způsobem třetím osobám využívání Aplikace.

Z hlediska faktur vystavených prostřednictvím Aplikace je povinností Uživatele zajistit si jejich soulad s platnými a účinnými právními normami.

Uživatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit zrušením svého Účtu. Ke zrušení Účtu se váže odstranění všech dat uchovávaných o uživateli, včetně jeho faktur, kontaktů a dalších dat vytvořených v Aplikaci.

Uživatel je povinen používat Aplikaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Zodpovídá za všechna data, která Aplikaci předává.

4. Předplatné Evide

Aktuální cena za poskytnutí licence k využívání Aplikace Evide je k dispozici na webové adrese https://evide.cz/.

Po předchozím oznámení Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci je Poskytovatel oprávněn měnit cenu za využívání Aplikace, například z důvodu inflace nebo implementace nových funkcí.

Platba probíhá podle aktuálních možností dostupných přímo v aplikaci Evide. Při platbě kartou bude částka pravidelně automaticky strhávána dle vybraného plánu (měsíční, čtvrtletní nebo roční).

Při roční platbě vám každý rok předem zašleme informativní e-mail, že se blíží termín další platby. To abyste se platby potom nezalekli.

V případě, že se nepodaří automatickou platbu provést, zašleme vám informační e-mail a budeme se snažit platbu provést opakovaně. Pokud se do 10 dnů nepodaří platbu za nové období provést, bude Uživateli pozastavena možnost Účet používat. Nebude-li platba provedena do 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn Účet Uživateli zrušit.

5. Reklamační řád a podpora

Podpora i reklamace jsou poskytovány elektronicky, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Evide nebo prostřednictvím e-mailu (pro zobrazení e-mailu si v prohlížeči zapněte JavaScript).

6. Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravuje dokument Ochrana osobních údajů. Co se týče ochrany osobních údajů osob, jejichž data Uživatelé předávají Aplikaci, a která poté Poskytovatel zpracovává, tu popisuje Zpracovatelská smlouva.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou platné od 1. května 2020.