« Úvodní stránka Evide

Obchodní podmínky

Společnost Noltio, s.r.o. vydává tyto Obchodní podmínky (dále jen „VOP”), které upravují smluvní vztahy společnosti s uživateli webové aplikace Evide dostupné na doméně nebo subdoménách domény evide.cz (dále jen „Aplikace“ nebo „Evide“).

1. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem je společnost Noltio, s.r.o. se sídlem Voroněžská 2547/1, Brno, 616 00, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115792, IČO: 08842574 (dále jen „Poskytovatel“).

Uživatelem se rozumí osoba využívající Aplikaci identifikovaná e-mailem a heslem zadaným při registraci, případně později změněným v Aplikaci (dále jen „Uživatel“), která touto registrací získala vlastní účet v Evide, prostřednictvím kterého Aplikaci využívá (dále jen „Účet”).

Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Okamžikem uzavření smlouvy se stává úspěšná registrace Uživatele prostřednictvím registračního formuláře v Aplikaci potvrzená doručením potvrzujícího e-mailu Poskytovatelem.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje zajistit nejméně 99,9% dostupnost Aplikace. Do této dostupnosti se nezapočítávají vlivy způsobené cizím zaviněním nebo vyšší mocí (jako například výpadek elektrické energie).

Plánované odstávky Aplikace, které je však Poskytovatel povinen s maximálním možným předstihem oznámit Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci, se do garance dostupnosti také nezapočítávají.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou používáním Aplikace.

Poskytovatel má právo měnit znění těchto podmínek, a to po předchozím oznámení Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci s alespoň čtrnáctidením předstihem. Pokud s novým zněním Uživatel nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit zrušením svého Účtu.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit Uživateli možnost využívání Aplikace nebo Účet zrušit v případě zjištění porušení VOP.

3. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo využívat Aplikaci v celém jejím rozsahu dle svého předplatného (plánu), viz níže, dokud jsou jím dodržovány VOP.

Uživatel je povinen při registraci uvést a následně udržovat své kontaktní údaje aktuální, a to za účelem fakturace poskytnutých služeb Poskytovatelem a pro komunikaci (například za účelem podpory).

Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti, aby nebyl jeho Účet vystaven možnosti zneužití třetí osobou. V případě podezření na vyzrazení přihlašovacích údajů je povinen si je změnit. Uživatel nemá právo umožnit jakýmkoliv způsobem třetím osobám využívání Aplikace.

Z hlediska faktur vystavených prostřednictvím Aplikace je povinností Uživatele zajistit si jejich soulad s platnými a účinnými právními normami.

Uživatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit zrušením svého Účtu. Ke zrušení Účtu se váže odstranění všech dat uchovávaných o uživateli, včetně jeho faktur, kontaktů a dalších dat vytvořených v Aplikaci.

Uživatel je povinen používat Aplikaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Zodpovídá za všechna data, která Aplikaci předává.

4. Předplatné Evide

Aktuální cena za poskytnutí licence k využívání Aplikace Evide je k dispozici na webové adrese https://evide.cz/.

Po předchozím oznámení Uživateli prostřednictvím upozornění v Aplikaci je Poskytovatel oprávněn měnit cenu za využívání Aplikace, například z důvodu inflace nebo implementace nových funkcí.

Platba probíhá podle aktuálních možností dostupných přímo v aplikaci Evide. Při platbě kartou bude částka pravidelně automaticky strhávána dle vybraného plánu (měsíční, čtvrtletní nebo roční).

Při roční platbě vám každý rok předem zašleme informativní e-mail, že se blíží termín další platby. To abyste se platby potom nezalekli.

V případě, že se nepodaří automatickou platbu provést, zašleme vám informační e-mail a budeme se snažit platbu provést opakovaně. Pokud se do 10 dnů nepodaří platbu za nové období provést, bude Uživateli pozastavena možnost Účet používat. Nebude-li platba provedena do 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn Účet Uživateli zrušit.

5. Reklamační řád a podpora

Podpora i reklamace jsou poskytovány elektronicky, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Evide nebo prostřednictvím e-mailu (pro zobrazení e-mailu si v prohlížeči zapněte JavaScript).

6. Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravuje dokument Ochrana osobních údajů. Co se týče ochrany osobních údajů osob, jejichž data Uživatelé předávají Aplikaci, a která poté Poskytovatel zpracovává, tu popisuje Zpracovatelská smlouva.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou platné od 1. května 2020.